Doorlichting stookplaats

Voor wie?

Beheert u een aantal gebouwen met één of meerdere stookplaatsen die al wat ouder zijn, maar ook nog niet onmiddellijk aan volledige vervanging toe zijn, dan is een doorlichting hiervan vaak geen slecht idee.

Door wie?

Hiervoor is er een samenwerking met Thermiek CVBA die voor een standaard stookplaats deze doorlichting uitvoeren voor een bedrag van 2.500 €, exclusief BTW.

Wanneer de studiekosten voor uw project in aanmerking komen voor subsidiëring, dan komt Europa tegemoet aan 90 % van die studiekost, exclusief BTW.

Hoe gaat het in zijn werk?

In de onderstaande stappen geven we meer toelichting over hoe we per stookplaats de doorlichting concreet zien.

Stap 1: Startvergadering

Tijdens de startvergadering worden volgende punten besproken:

 • Toelichting van aanpak en strategie.
 • Praktische afspraken rond agenda’s.
 • Afspraken rond de aanwezigheid van een verantwoordelijke (met kennis van de installatie) en toegang tot de installatie.
 • Afspraken over de nodige informatie: as-built dossiers verwarmingsinstallatie, hydraulische schema’s, verbrandingsattesten, verwarmingsaudits, eventuele onderhoudscontracten, locatie meters, verbruiken brandstof en eventueel (warm)water, vluchtplannen van de gebouwen op schaal, gebruiksfunctie, bezetting (aantal residenten, bedden, leerlingen,…), bezettingstijden, lijsten met instellingen in de regeling, enz…

De gemiddelde duur van een startvergadering bedraagt 2h. Bij voorkeur is er iemand aanwezig op de vergadering die kennis heeft van de betreffende installatie, ook van de regeling en het gebruik van de installatie.

Het verslag van deze startvergadering wordt opgemaakt en doorgestuurd aan de betrokken partner en Leuven 2030.

Stap 2: Doorlichting stookplaats

Tijdens de inventarisatie wordt de actuele toestand van de stookplaats ter plaatse bekeken.
De inventarisatie omvat:

 • Opmaak van een actueel hydraulisch schema van de stookplaats. Bestaande hydraulische schema’s kunnen als basis worden gebruikt.
 • Inventariseren van ketel(s) en eventueel opgebouwde brander(s) op basis van kenplaatgegevens.
 • Bepalen van verbrandingsrendement van iedere ketel op basis van het meest recente en geldige verbrandingsattest, of indien niet ter beschikking een verbrandingscontrole ter plaatse. Hiertoe dient de installatie in bedrijf te zijn.
 • Inventariseren van elke kring met de bedoeling een inschatting te kunnen maken van het warmtevraagprofiel: type afgiftetoestellen, totaalvermogen, temperatuurregime, naregeling,….
 • Bepaling van het benaderend verbruik aan sanitair warm water op basis van inventarisatie tappunten, aantal bewoners, meterstanden indien beschikbaar, …
 • Bepaling van het netto brandstofverbruik van de installatie wanneer verschillende stookplaatsen op eenzelfde meter of tank zouden zijn aangesloten.
 • Controle van de regelinstellingen van ketels, kringen en warmwaterproductie.
 • Controle van de afmetingen van onder- en bovenverluchting, brandweerstand van wanden en deuren, aanwezigheid van gasdetectie en gemotoriseerde gasafsluiter, staat van de rookgasafvoer, …

Het verslag van deze inventarisatie wordt opgemaakt en doorgestuurd aan de betrokken partner en Leuven 2030.

Stap 3: Analyse

Op basis van de bekomen informatie tijdens de inventarisatiefase wordt in de Hysopt software een fysisch model van de stookplaats opgebouwd (www.hysopt.com). Dit gebeurt op pragmatische wijze waarbij de uitgebreide distributieleidingen buiten de stookplaats en de afgiftetoestellen worden vervangen door vereenvoudigde equivalente modellen.

Op basis van simulaties met het model kan het seizoensrendement, elektrische pompverbruik en comfortpeil van de actuele installatietoestand worden bepaald. Deze zijn dan ook de belangrijkste KPI’s van de installatie.

In de volgende simulatiestappen kunnen verschillende verbeteringsvoorstellen worden doorgerekend en de invloed op de KPI’s worden bepaald.

Stap 4: Samenvattend rapport

Op basis van deze simulaties kunnen de kost- en energiebesparingen worden bepaald. Daartegenover zetten we een inschatting van de noodzakelijke investeringskosten waardoor we op een gestructureerde wijze een oplijsting kunnen maken van de meest interessante maatregelen.  Deze vormen de basis voor het samenvattend rapport.

Verder wordt het verslag aangevuld met kwalitatieve adviezen die de levensduur, veiligheid en bedrijfszekerheid verhogen:

 • Ontluchting en drukbehoud: voorzien of verbeteren van ontluchtingsmogelijkheden, controles of aanpassingen aan expansievoorzieningen.
 • Waterkwaliteit: zijn de nodige voorzieningen en beheersmaatregelen aanwezig om een correcte kwaliteit van het installatiewater te borgen.
 • Veiligheid: is de stookplaats conform NBN B61-001 of NBN B61-002, NBN D51-003 met focus op de aanwezigheid en correcte afmetingen van en verluchtingen, brandweerstand van wanden en deuren, gasdetectie, …
 • Curatief en preventief onderhoud: welke componenten dienen dringend te worden vervangen of te worden opgenomen in een onderhoudscontract.

Het samenvattend rapport wordt opgebouwd uit een oplijsting van bovenstaande maatregelen en adviezen met vermelding van ingeschatte investeringskost, mogelijke besparing en eenvoudige terugverdientijd. Alle acties worden gecatalogeerd volgens volgende scores:

 • Quick Win: maatregel met een terugverdientijd < 1 jaar die best zo snel mogelijk dient uitgevoerd te worden.
 • Study: het implementeren van deze actie is complexer en vraagt een bijkomende studie, eventueel onderbouwd door het uitvoeren van extra metingen, om tot een correcte inschatting van de investering te komen. Men kan terugverdientermijnen verwachten tussen 1-5 jaar.
 • End of Life: de installatie of een onderdeel ervan is einde levensduur. Het dient te worden vervangen of er dient te worden gekeken naar een andere technologie. Terugverdientijden te verwachten typisch >5 jaar.
 • To Do: dit aandachtspunt vormt een bedreiging voor de exploitatie, rendement, veiligheid of wettelijk kader. Deze maatregelen dienen onmiddellijk uitgevoerd te worden. Een terugverdieneffect is veelal niet relevant.

Het rapport wordt vervolledigd met het in Hysopt opgestelde hydraulische schema.

Stap 5: Terugkoppeling naar de begunstigde

Tijdens een laatste vergadering wordt het samenvattend rapport voorgesteld en de voorgestelde maatregelen overlopen. De realisatie van Quick Wins krijgt de nodige aandacht, gezien dit een direct terugverdieneffect oplevert op de gedane studie, naast de To Do’s gezien de hoogdringendheid. Verder worden de andere mogelijke acties overlopen en eventueel gekeken naar volgende stappen.