Campus Comenius

Waarom?

Campus Comenius, gelegen vlakbij het station en het stadskantoor van Leuven, kwam midden 2017 vrij te staan. Het erfgoedpand werd tot dan gebruikt als schoolgebouw door de hogeschool UCLL. Het is, door zijn uitstekende centrale ligging en bijzonder karakter, een uitgelezen plek om een International House te realiseren. Het gebouw leent zich er ook toe de International School Leuven in onder te brengen: het programma sluit perfect aan bij de oude functie van het gebouw en richt zich op dezelfde doelgroep als het International House.

Wat verandert er?

  • Omzetting tot optimaal ruimtegebruik en beperken van de impact op onze steeds schaarser wordende ruimte. Er moet gewerkt worden aan een robuuste infrastructuur die voldoende adaptief is om aan veranderende noden te kunnen blijven voldoen. Het gebouw dient ontworpen te worden op multifunctionaliteit zodat het optimaal gebruikt en bezet kan worden. De ruimtes zullen zodanig ontworpen worden dat ze mits minimale ‘aanpassing’ gebruikt kunnen worden voor diverse doeleinden.
  • De locatie van het gebouw is een belangrijke randvoorwaarde voor de mobiliteitsafwikkeling. Het gebouw ligt naast een multimodaal knooppunt. Het openbaar vervoer en publieke parkeervoorzieningen (voor zowel de auto als de fiets) in de omgeving maken de locatie goed bereikbaar.
  • Het Comenius-gebouw zal energetisch volledig geoptimaliseerd worden. Het isoleren van de buitenschil (muren, ramen en daken) is een belangrijk vertrekpunt. Er zal voor de energievraag van het gebouw zoveel mogelijk worden ingezet op het lokaal opwekken van hernieuwbare energie door bijvoorbeeld zonne-energie, geothermie, een zonneboiler… Via innovatieve technologieën worden opslag en balans in het project gebracht. Het gebruik van fossiele brandstoffen dient quasi nihil te zijn om de resterende energiebehoefte te voorzien; bijvoorbeeld door gebruik te maken van een warmtepomp, lagetemperatuurverwarming of het beperken van leidinglengten van verwarmings- en ventilatiesystemen.
  • Begroeiing heeft heel wat kwaliteiten te bieden aan een stedelijke omgeving. Het heeft impact op de biodiversiteit, belevingskwaliteit, verhitting en luchtkwaliteit van de stad. De site is in zijn huidige toestand, op enkele plekken na, een versteende ruimte. Er zal onderzocht worden op welke manier groen- en natuurontwikkeling versterkt kan worden op de site. Een vergroening van de binnenkoer is de meest voor de hand liggende keuze, maar er moet nog verder gekeken worden naar alternatieven (gevelgroen, groendaken…)
  • Bij de renovatie van het gebouw zal aan een duurzame waterhuishouding worden gewerkt, met de focus op zo waterneutraal mogelijk.
  • Ecologische en circulaire materialen zijn de norm voor dit project. Vermits het gaat om een renovatie, is hergebruik van de structuur reeds inherent aan het project. Bij het toevoegen van nieuwe materialen is de milieu-impact een belangrijke afwegingsfactor.

Technische informatie

Vloeroppervlakte:        5.198 m²
Bouwkost:                      € 5.000.000

De uitdaging

Bij de start van het project is veel aandacht besteed aan het opstellen van een sluitende projectdefinitie. De projectdefinitie bundelt alle relevante informatie over het project en formuleert het programma, de ontwerpuitdagingen en de missie en visie van de partners. Deze projectdefinitie zal het toetsingskader zijn voor alle beslissingen doorheen de studie en de uitvoeringsfase.